INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN uczestnictwa w grze typu Real Life Escape oferowanej przez ENIGMAT ESCAPE.

 1. Organizatorem i sprzedawcą usług oferowanych przez lokal ENIGMAT ESCAPE jest firma Enigmat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nr KRS 0000531647.
 2. Każdy Uczestnik gry jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
 3. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i wyrażenia zgody na jego zapisy.
 4. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa gry, Uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 5. Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób (pokoje Alicja w Krainie Czarów i Zombie Apokalipsa) lub 2-4 osoby (pokój Kryjówka Wiedźmy).
 6. Minimalny wiek umożliwiający samodzielny udział w grze wynosi:
  13 lat – dla pokoju Alicja w Krainie Czarów i Kryjówka Wiedźmy
  16 lat – dla pokoju Zombie Apokalipsa.
  Osoby młodsze mogą uczestniczyć w grze pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej. Osoba sprawująca opiekę winna znajdować się w lokalu Organizatora podczas gry.W przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku minimalnego wieku Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wieku Uczestnika na podstawie okazanego dokumentu poświadczającego wiek (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna). Organizator może odmówić wstępu osobom niespełniającym wymagań wiekowych.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie wynikające z winy Uczestników, osób trzecich lub wskutek działania siły wyższej oraz za zagrożenia bezpieczeństwa Uczestników wynikające z niezastosowania się Uczestników do postanowień Regulaminu.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora.

ZASADY GRY

 1. Maksymalny czas gry dla pokojów Alicja w Krainie Czarów i Zombie Apokalipsa to 60 minut, a dla pokoju Kryjówka wiedźmy – 75 minut. W wyjątkowych wypadkach gra może być przedłużona za uprzednim uzgodnieniem Uczestników z przedstawicielem Organizatora.
 2. Uczestnicy proszeni są o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem gry, w celu zapoznania się z zasadami. Jeżeli Uczestnicy spóźnią się na zarezerwowaną godzinę, Organizator ma prawo skrócić czas gry o czas spóźnienia.
 3. Gra polega na rozwiązaniu serii zagadek.
 4. Przebieg gry jest monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia przebywającego na terenie budynku, w którym prowadzony jest lokal ENIGMAT ESCAPE.
 5. Nad przebiegiem gry czuwa Moderator Gry (zwany także GameMasterem). W trakcie gry Uczestnicy są obowiązani stosować się do jego wskazówek dotyczących zagadnień nie uregulowanych zapisami Regulaminu.
 6. Uczestników obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania bądź innego kopiowania wyposażenia pokoju. Jeżeli przedstawiciele Organizatora zauważą takie działania, mają prawo przerwać grę i wyprosić grupę.
 7. Podczas rozwiązywania zagadek nie jest dozwolone używanie własnych narzędzi. Organizator dopuszcza dostarczenie w czasie seansu do pokojów zagadek elementów, które uległy uszkodzeniu przez uczestników gry oraz w wyniku losowych zdarzeń.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I INNE OGRANICZENIA

 1. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe, osoby pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych. Organizator ma prawo odmowy udziału w grze osobom, których zachowanie wskazuje na te cechy.
 2. W grze nie mogą uczestniczyć osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne oraz inne schorzenia, na które przebieg Gry mógłby mieć negatywny skutek, bądź mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Grze mimo wyżej opisanego zakazu.
 4. W lokalu, w którym przeprowadzana jest gra, obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 5. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do lokalu.
 6. Obowiązkiem Uczestnika jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia ww. postanowienia.
 7. Zakazuje się wprowadzania do lokalu zwierząt.
 8. W pokojach znajdują się elementy zaklejone żółtoczarną taśmą BHP, przeznaczone tylko do użytku Organizatora – nie należy ich dotykać podczas gry.
 9. Wszelkie sprzęty znajdujące się w pokoju gry należy wykorzystywać w sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom gry.
 10. Zakazuje się utrudniania i przeszkadzania w grze innym Klientom lokalu, zachowywania się w sposób uniemożliwiający prowadzenie gier przez przedstawicieli Organizatora oraz zakłócania działalności innych podmiotów prowadzących działalność w budynku.
 11. W lokalu nie dopuszcza się prowadzenia handlu obnośnego oraz akcji reklamowych bez zgody Organizatora.
 12. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo wyprosić Uczestników gry z lokalu. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty.

REZERWACJA

 1. Rezerwacji gry dokonuje się:
  a) korzystając z kalendarza rezerwacji na witrynie www.enigmatescape.pl,
  b) telefonicznie pod numerem telefonu 733-523-000,
  c) osobiście w lokalu ENIGMAT ESCAPE przy ul. Wały Jagiellońskie 26/4 w Gdańsku.
 2. Wizyta w lokalu bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze, ze względu na możliwość braku wolnych pokojów.
 3. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
  a) nazwa wybranego pokoju,
  b) data i godzina rezerwacji,
  c) liczba uczestników,
  d) hasło do rezerwacji (np. imię),
  e) dane Uczestnika (numer telefonu kontaktowego, dodatkowo podczas rejestracji drogą elektroniczną – adres e-mail),
  f) informacje o specjalnych wymaganiach (np. faktura).
 4. W razie dokonania rezerwacji przez kalendarz na witrynie, na adres email (podany w formularzu rezerwacyjnym) zostanie wysłany email potwierdzający dokonanie rezerwacji. Prosimy o sprawdzenie poprawności dokonanej rezerwacji i niezwłoczne zgłoszenie ewentualnych zmian Organizatorowi.
 5. W dniu gry lub w dniu poprzedzającym przedstawiciel Organizatora może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
 6. W przypadku rezygnacji prosimy o e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji.
 7. Podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez Organizatora.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za usługę może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub voucherem podarunkowym w lokalu, po zakończeniu gry.
 2. Istnieje możliwość dokonywania przedpłaty za usługę – gotówką w lokalu, przelewem na rachunek bankowy nr 47 1240 1255 1111 0010 6738 3730 lub za pośrednictwem firm współpracujących.
 3. W przypadku rezerwacji przez osobę rezerwującą dwóch lub więcej gier w jednym terminie Organizator ma prawo wymagać zaliczki w wysokości 100zł płatnej w terminie umożliwiającym otrzymanie przez Organizatora najpóźniej w przeddzień zarezerwowanych gier. W przypadku skorzystania z prawa, Organizator zgłasza niezwłocznie wymaganie zaliczki, a niewniesienie zaliczki przez osobę rezerwującą w terminie jw. może skutkować anulowaniem zarezerwowanych gier.
  Wymaganie zaliczki jw. może dotyczyć również sytuacji, w której Organizator będzie miał uzasadnioną wątpliwość co do realizacji zamówienia przez osobę rezerwującą.
 4. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy w myśl przepisów prawa. Organizator informuje o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Organizator zastrzega sobie ograniczenie dotyczące odstąpienia od zawartej umowy w treści: bezpłatne odstąpienie od umowy (anulacja rezerwacji) możliwe jest jedynie w terminie nie przekraczającym 48h do terminu rezerwacji. W innych przypadkach kwota opłaconej rezerwacji nie podlega zwrotowi i zostanie naliczona na poczet odszkodowania za koszty przygotowania gry.
 5. Ceny wskazane na stronie internetowej www.enigmatescape.pl są kwotami brutto.
 6. Vouchery/kupony rabatowe uprawniają do wskazanej na nich zniżki. Na jedną grupę przypada jeden kupon, zniżki nie sumują się.

VOUCHERY

 1. Voucher podarunkowy uprawnia do jednorazowego wstępu grupy do wskazanego pokoju Enigmat Escape lub do zaliczenia wartości vouchera na poczet należności za grę.
 2. Zakupu Vouchera można dokonać w siedzibie Enigmat Escape (kartą lub gotówką) albo przelewem na rachunek bankowy nr 47 1240 1255 1111 0010 6738 3730 z tytułem „zapłata za voucher”. W przypadku zapłaty w formie przelewu wymagany jest kontakt z organizatorem w celu ustalenia sposobu odbioru vouchera.
 3. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.
 4. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Vouchera. Po upłynięciu terminu ważności niewykorzystany voucher uprawnia do rabatu maksymalnie 50% wartości vouchera/karty podarunkowej (udzielony rabat nie może przekroczyć wartości vouchera). Środki uzyskane z przeterminowanego vouchera zostaną zaliczone na poczet odszkodowania za koszty przygotowania gry.
 5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uwagi/skargi/zalecenia prosimy przesyłać na adres info@enigmatescape.pl lub w wypadku zastrzeżeń skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w lokalu.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie  http://www.enigmatescape.pl/zasady/#politykaprywatnosci
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz normy obyczajowe.

Życzymy udanej zabawy!

Gdańsk, dnia 16.04.2024 r.

PODSTAWOWE ZASADY GRY

W grze bierze udział od 2 do 5 osób. Zostaniecie umieszczeni w specjalnie przygotowanym pokoju.
Waszym zadaniem jest rozwiązanie zagadek w ciągu 60 minut, bez użycia siły.

NA CZYM POLEGA GRA?

W pokojach rozmieszczono wiele rekwizytów i wskazówek.
Każda z nich może stanowić element zagadki, każda może okazać się istotna.
Elementy mogą się łączyć, mogą również być pomocne dopiero w późniejszym etapie gry. Dlatego bądźcie spostrzegawczy i umiejętnie łączcie fakty.

PORADA

Jesteście zespołem, więc komunikujcie się ze sobą. Współpraca jest niezbędna dla zrozumienia wskazówek, bez tego nie wydostaniecie się. Wymieniajcie się rekwizytami i pomysłami. Dzięki temu odniesiecie sukces w każdym pokoju ucieczki.

MISTRZ GRY

Nad Waszymi postępami i bezpieczeństwem czuwa Mistrz Gry. Jeśli zatrzymacie się nad jakąś zagadką, udzieli on wskazówki.
Obserwujcie monitor, reagujcie na sygnały dźwiękowe (na Wasze życzenie złożone przed grą, można ograniczyć pomoc Mistrza Gry).

REGULAMIN

Uczestnictwo w grze oznacza akceptację regulaminu dostępnego u organizatora w lokalu lub w zakładce „Regulamin”.

INFORMACJE OGÓLNE

Polityka Prywatności
(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez:
ENIGMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku; 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531647, posiadająca numer identyfikacyjny: NIP 9571075817;
zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od Klientów.
Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa Klientów korzystających z usług oferowanych przez ENIGMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:
Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

DANE OSOBOWE

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest:
ENIGMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000531647, NIP 9571075817
Adres korespondencyjny: 80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/4
Tel: 733-523-000
e-mail: info@enigmatescape.pl

PODSTAWA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z:
(art. 6 ust.l lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. dokonania rezerwacji i jej realizacji), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dotyczy:
(A) danych pozyskiwanych w systemie rezerwacji
(B) danych pozyskiwanych w e-mailach z zapytaniami o usługi
(art. 6 ust.l lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. zapewnienie bezpieczeństwa klientom i rejestracja obrazu na potrzeby przeciwdziałania szkodom) lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Dotyczy:
(C) danych pozyskiwanych z kamer rejestrujących przebieg gier typu escape room
(D) danych pozyskiwanych w formularzach zgody rodziców na samodzielną grę małoletnich uczestników
(art. 6 ust.l lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Dotyczy:
(E) danych przedsiębiorców indywidualnych, pozyskiwanych na potrzeby wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi
(D jw.) danych pozyskiwanych w formularzach zgody rodziców na samodzielną grę małoletnich uczestników
(art. 6 ust.l lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
Dotyczy:
(F) danych pozyskiwanych na potrzeby uczestnictwa w konkursach organizowanych przez administratora

Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i
– przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub mogących wynikać z umowy
– przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa
lub
– do momentu cofnięcia zgody przez uczestników konkursów.
Po tym okresie administrator usuwa dane osobowe oraz ich kopie niezwłocznie.

Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe:
W przypadku (A) jw. – imię, adres email, numer telefonu
(B) – adres email oraz – jeśli podano – inne dane zwyczajowo podawane w korespondencji elektronicznej (np. imię, nazwisko, numer telefonu)
(C) – obraz wideo zawierający wizerunek osoby
(D) – imię, nazwisko, numer dowodu opiekuna oraz imię i nazwisko dziecka
(E) – imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę, adres siedziby firmy oraz NIP
(F) – imię, nazwisko, profil Facebook

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. Home.pl SA – w celu przechowywania danych na serwerze oraz w celu korzystania z usługi zewnętrznego serwera pocztowego
2. Comarch SA – w celu korzystania z serwera zewnętrznego, na który są wysyłane dane z programu księgowego „w chmurze”
Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Prawo dostępu do danych Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:
1.  Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy.
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
6. Prawo do sprzeciwu.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres info@enigmatescape.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie. Możemy odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w formularzu rezerwacyjnym złożonym przez użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Zgodnie z przepisami prawa Administrator ma czas do 1 miesiąca na udzielenie osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

ZABEZPIECZENIA

Administrator zapewnia środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
Administrator zapewnia, że chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
a) do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony internetowej i systemu rezerwacji Administratora, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od tych podmiotów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie www.enigmatescape.pl/zasady/#politykaprywatnosci.
2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej z systemem rezerwacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony jw. oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

LOKAL

Lokal ENIGMAT ESCAPE w dniu 05.01.2019 przeszedł dokładną kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przeprowadzoną przez Państwową Straż Pożarną. ENIGMAT ESCAPE został dopuszczony do dalszego użytkowania.

08.01.2019 – cały budynek przeszedł inspekcję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nie wykazano żadnych zastrzeżeń do działalności typu escape room w budynku. Nasz lokal spełnia wszystkie wymagania w zakresie stanu technicznego i funkcji użytkowej.

26.02.2019 – dostosowując się do nowych wytycznych prawnych, przeprowadziliśmy pod okiem rzeczoznawcy oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, próbną ewakuację. Zakończyła się pomyślnie.

Informujemy, że:

 • nie wykorzystujemy ogrzewania gazowego ani butli gazowych. Nasz lokal ogrzewany jest za pomocą centralnego ogrzewania z miejskiej sieci,
 • nie stosujemy otwartego ognia w lokalu – zarówno w pokojach zagadek, jak i w pomieszczeniach obsługi,
 • drzwi pokojów zagadek nie są zamykane na klucz (i inne mechanizmy) przez prowadzących. Osoby znajdujące się w naszych pokojach w każdej chwili mogą je opuścić,
 • w przypadku zaniku napięcia w lokalu, drzwi pokojów zagadek są otwarte w celu umożliwienia swobodnej ewakuacji,
 • na korytarzu są umieszczone i oznaczone gaśnice,
 • na drodze ewakuacyjnej zamontowane jest oświetlenie awaryjne, ułatwiające wydostanie się z lokalu w przypadku wystąpienia zagrożenia.

PRZED GRĄ

Przed każdą grą przypominamy zasady dotyczące bezpieczeństwa, które znajdują się w regulaminie. Wyjaśniamy wątpliwości oraz przedstawiamy historię związaną z danym pokojem.

Główne reguły:

 • zagadki nie wymagają użycia większej siły. Nie trzeba przemieszczać ciężkich rekwizytów (biurka, stoły, regały, szafy, itp.),
 • elementy techniczne, przeznaczone tylko do użytku organizatora, zostały oklejone żółto-czarną taśmą. Ich dotykanie, użycie czy jakakolwiek ingerencja w nie, nie jest wymagana do rozwiązania zagadek,
 • do rozwiązania zagadek nie jest wymagane użycie własnych przedmiotów. Wszelkie niezbędne rzeczy są dostarczone przez nas,
 • przez całą grę będziecie obserwowani za pomocą kamer przez mistrza gry. Wymagane jest stosowanie się do zasad, które Wam przedstawi przed grą jak również w jej trakcie,
 • zakazane jest się wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do lokalu,
 • w grze nie powinny brać udziału osoby nietrzeźwe, osoby pod wpływem środków odurzających lub psychoaktywnych,
 • rzeczy osobiste (telefony, torebki, plecaki) można zabrać ze sobą do wybranego przez Was pokoju ucieczki,
 • osoby nie stosujące się do zasad mogą zostać poproszone o opuszczenie lokalu.

Stosowanie się do wymienionych wytycznych gwarantuje bezpieczną zabawę.

W TRAKCIE GRY

W trakcie gry będziecie obserwowani przez doświadczonego prowadzącego. Jednej grupie jest zwykle dedykowany jeden mistrz gry.

W razie potrzeby podpowiadamy grupom poprzez treści wyświetlane na monitorze znajdującym się w naszym każdym pokoju ucieczki. W przypadku wystąpienia zagrożenia, grupy są informowane o tym w postaci komunikatów lub poprzez wkroczenie mistrza gry do pomieszczenia.

Drzwi wyjściowe z escape roomu nie są zamykane jakimkolwiek mechanizmem (klucz, kłódki, elektrozamki). Jeżeli w trakcie gry którykolwiek z graczy źle się poczuje, może opuścić pomieszczenie. W takim przypadku czas gry nie jest zatrzymywany. Osoba która wyjdzie, w dowolnym momencie może wrócić do pokoju, informując przedtem mistrza gry o chęci powrotu do pomieszczenia.

PO GRZE

Po grze, w razie pytań dotyczących zagadek, postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości. Gdyby nie udało Wam się rozwiązać całego pokoju w regulaminowym czasie, pokazujemy, co trzeba było zrobić do końca. Wysłuchamy Waszych opinii oraz sugestii.

Wasze dane są gromadzone w celu dokonania rezerwacji i kontaktowania się w jej sprawie. Nagrania z gier nie są odtwarzane publicznie oraz nie są umieszczane w internecie.

Dokładne informacje dotyczące polityki prywatności można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.